2015.gada 15.decembrī ir apstiprināti grozījumi jau 2014.gada februārī pieņemtajiem Ministru Kabineta Noteikumiem Nr. 95 (tehniskās prasības) un Nr.96. (lietošanas noteikumi), nosakot termiņu  2017. gada 1. janvāri, kas reglamentēs jaunu pieeju kases aparātiem un kases sistēmām. Ar šo normatīvo aktu aktuālajām redakcijām varat iepazīties http://likumi.lv/doc.php?id=265486, http://likumi.lv/doc.php?id=265487

Minētie grozījumi izvirza jaunas, stingrākas tehniskās prasības visām nodokļu un citu  maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām iekārtām.

Visi līdz šim brīdim Latvijā reģistrētie un izmantojamie kases aparāti, kases sistēmas būs jānomaina vai jāmodernizē līdz 2017.gada 1.janvārim.

SIA "CHD" jau ir uzsākusi tehniskā risinājuma izstrādi, kas ļaus visiem CHD lietotājiem laicīgi, pieprasītajos termiņos, pāriet uz modernizēto,  pārstrādāto un atbilstošo likumdošanai risinājumu darbam Latvijā.

Pēc attiecīgo normatīvo aktu izvērtēšanas, esam secinājuši,

Tālrunis - 64425600, 64281396 Fakss - 64232845 SIA Norel IT, J. Endzelīna 1, Valmiera
Cena 515 EUR

Funkcionāli bagātākais kases aparāts CHD 5850.

CHD 5850

Tālrunis - 64425600, 64281396 Fakss - 64232845 SIA Norel IT, J. Endzelīna 1, Valmiera
Cena EUR 289 ar naudas lādi
Baterija 66.50

Mazizmēra kases aparāts CHD 3050 ar elektronisko kontrollenti.

CHD 3050